BENDRADARBIAVIMO SU PASLAUGŲ TEIKĖJU POLITIKA

Atnaujinta: Birželis 2022 m.

Paslaugų teikėjo, prieš pradedant naudotis Puslapio paslaugomis, prašome atidžiai perskaityti šią Bendradarbiavimo su paslaugų teikėju politiką, nes ji reglamentuos Paslaugų teikėjo santykius su Puslapio savininku. savininku. Jeigu nesutinkate su šia Bendradarbiavimo su paslaugų teikėju politika, Puslapis paslaugomis naudotis negalite.

I. Sąvokų apibrėžimai:

Grožio salonas – ūkio subjektas, kuris užsiregistravęs Puslapyje turi teisę susikurti Watalook Studio bei gauti „Bendradarbiavimo su grožio salonais politikoje“ aprašytą Paslaugą;

Paslaugų teikėjas – asmuo, kuris yra užsiregistravęs Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę susikurti Asmeninį puslapį (kaip jis jis apibrėžiamas Privatumo politikoje), reklamuoti teikiamas grožio paslaugas;

Puslapis – grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapis www.watalook.lt;

Mobilioji aplikacija – taikomoji grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapio www.watalook.lt programa mobiliuosiuose ryšio įrenginiuose;

Puslapio savininkas – UAB „Telas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304139032, adresas korespondencijai – Lietuvos Respublika, Kauno m. sav. Kauno m., Maironio g. 26B.

PVM – Lietuvos Respublikoje taikomas pridėtinės vertės mokestis, apibrėžiamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme.

Konfidenciali informacija – informacija apie kitą Sutarties šalį, jos rinkodaros planus, klientus, užsakovus, verslus, veiklos planus, finansus, technologijas ar reikalus.

Registruotas lankytojas – asmuo, kuris yra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę naudotis grožio paslaugų paieškos ir užsakymo paslaugomis;

Mėnesinis mokestis – mėnesinis, kas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Puslapio savininkui mokamas 19,83 EUR plius PVM mokestis, už kurį Puslapio savininkas įsipareigoja Paslaugų teikėjui suteikti Paslaugas, apibrėžtas Sutarties 1 punkte;

Mokėjimo paslaugų teikėjas – asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 1 str. 27 d. nurodytą sąvoką.

Mokėjimo paslaugos – paslauga, atitinkanti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 1 str. 28 d. nurodytą sąvoką.

Sutartis – susitarimas tarp Paslaugų teikėjo ir Puslapio savininko, kuriam yra taikomos visos šios bendradarbiavimo su paslaugų tiekėju politikos sąlygos.

Išankstinių mokėjimų paslauga – Registruoto lankytojo šioje politikoje nustatyta tvarka atliekami mokėjimai už Paslaugų teikėjo teikiamas grožio paslaugas tiekėju politikos sąlygos.

Watalook Studio – platforma, kuria Puslapio savininkas suteikia teisę naudotis Grožio salonui ir kurioje Grožio salonui yra teikiamos paslaugos, išvardintos „Bendradarbiavimo su grožio salonais politikoje“

II. PUSLAPIO SAVININKO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Puslapio savininkas įsipareigoja Paslaugų teikėjui už Mėnesinį mokestį suteikti šias paslaugas (toliau – Paslauga):

1.1 Elektroninį kalendorių,

1.2 Puslapio savininko siunčiamus informacinio pobūdžio pranešimus vizitui pas Paslaugų tiekėją užsiregistravusiam Registruotam lankytojui (kaip jis apibrėžiamas Privatumo politikoje) trumposiomis SMS žinutėmis;

1.3 Virtualią vizitinę kortelę (angl. QR code);

1.4 Paslaugų teikėjo paskyros integraciją į (i) socialinius tinklus „Facebook“ ir „Instagram“, (ii) internetinio puslapio www.google.com paieškos rezultatus, juose skelbiant ir reklamuojant Registruoto lankytojo profilį ir paslaugas;

1.5 Paslaugų teikėjo mobiliajame telefone jau turimos Registruoto lankytojo kontaktinės informacijos perkėlimą į mobiliąją aplikaciją (angl. App).

1.6 Išankstinių mokėjimų paslaugą. Šios paslaugos pagrindu Registruotas lankytojas turi galimybę grožio paslaugas, kurios jam bus suteiktos ateityje (rezervuoto laiko vizitui metu), apmokėti bankiniu pavedimu iš anksto. Registruotas lankytojas tai gali atlikti naudodamasis savo Asmeniniu puslapiu. Paslaugų teikėjas patvirtina, jog jam yra žinomos šios Išankstinių mokėjimų paslaugos sąlygos:

1.6.1 Paslaugos mokestis yra 3 proc. nuo užsakytos Paslaugų teikėjo paslaugų kainos. Lėšos į Paslaugų teikėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą yra pervedamos Puslapio savininkui jau išskaičiavus 3 proc. mokestį.

1.6.2 Išankstinis Registruoto lankytojo apmokėjimas yra įskaitomas į tarpininko Stripe Inc. valdomą atsiskaitomąją sąskaitą ir Paslaugų teikėjui yra išmokamas/neišmokamas tokiomis sąlygomis:

1.6.3 Jei Registruotas lankytojas atšaukia vizitą likus daugiau, nei 24 val., sumokėtos lėšos yra grąžinamos Registruotam lankytojui.

1.6.4 Jei Registruotas lankytojas atšaukia vizitą likus mažiau, nei 24 val., arba neatvyksta sutartu laiku, apie tai neinformavęs iš anksto (informavimas likus mažiau, nei 24 val. iki vizito prilygsta vizito atšaukimui likus mažiau, nei 24 val.), sumokėtos lėšos yra pervedamos Paslaugų teikėjui. Tokiu atveju Puslapio savininkas taiko šios politikos 1.6.1 p. nurodytą 3 proc. mokestį

1.6.5 Jeigu Paslaugų teikėjas atšaukia vizitą, sumokėtos lėšos yra grąžinamos Registruotam lankytojui, o Paslaugų teikėjui Puslapio savininkas taiko 2 Eur vienkartinį mokestį už kiekvieną atšauktą, šioje politikoje nustatyta tvarka iš anksto apmokėtą vizitą.

1.6.6 Jei Registruotas lankytojas atvyksta patvirtintu laiku ir jam yra suteikiama užsakyta paslauga už kainą, nurodytą registracijos metu, sumokėtos lėšos, išskaičiavus 1.6.1 p. nurodytą mokestį, Paslaugų teikėjui yra pervedamos tada, kai Paslaugų teikėjas savo paskyroje pažymi, jog paslauga yra suteikta ir patvirtina suteiktų paslaugų faktinę kainą.

1.6.7 Tuo atveju, jei faktinė suteiktų paslaugų kaina yra didesnė, nei kaina, kuri buvo sumokėta iš anksto, Paslaugų teikėjas įsipareigoja iki tos pačios dienos vidurnakčio (24:00 val.) patikslinti šios sumos dydį savo paskyroje. 3 proc. mokesčio dydis yra perskaičiuojamas atsižvelgiant į naujai nurodytą suteiktų paslaugų kainą. Paslaugų teikėjui iki šiame punkte nustatyto termino nepatikslinus suteiktų paslaugų kainos, Puslapio savininkas laikys, jog paslaugų kaina atitiko užsakyme nurodytą kainą.

1.6.8 Tuo atveju, jei faktinė suteiktų paslaugų kaina yra mažesnė, nei kaina, kuri buvo sumokėta iš anksto, Paslaugų teikėjas įsipareigoja susisiekti su Puslapio savininku iki tos pačios arba artimiausios darbo dienos vidurnakčio (24:00 val.) ir įsipareigoja ne tik savo paskyroje patikslinti šios sumos dydį, tačiau ir susisiekti su Watalook Workspace informuojant apie faktiškai mažesnę suteiktų paslaugų kainą. Tokiu atveju Paslaugų teikėjui yra išmokama faktinė suteiktų paslaugų kaina, išskaičiavus 3 proc. mokestį, o likusi suma yra grąžinama Registruotam lankytojui. Jeigu šiame punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas savo paskyroje iki nustatyto termino nepatikslina Registruotam lankytojui suteiktų paslaugų kainos, Registruotas lankytojas dėl likusių lėšų grąžinimo kreipiasi tiesiogiai į Paslaugų teikėją, o Puslapio savininkas neprisiima atsakomybės užtikrinti, jog Paslaugų teikėjas atliks lėšų grąžinimą. Tokiu atveju Puslapio savininkas pasilieka teisę atšaukti Paslaugų teikėjo teisę naudotis išankstinio apmokėjimo funkciją be atskiro įspėjimo.

1.6.9 Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja atlikti Registruoto lankytojo pažinimo (angl. know your customer) procedūrą, kurios tikslas – Paslaugų teikėjo tapatybės patvirtinimas, bei patvirtina, jog jo nurodoma informacija, susijusi su aplikavimu marketingo kampanijai ir naudojimusi ja, yra teisinga.

1.6.10 Išankstinius mokėjimus, iš jų atskaičius Paslaugų teikėjui taikomus mokesčius, Puslapio savininkas atlieka kiekvieno mėnesio 1 ir 16 d.

1.6.11 Mokėtinai sumai pasiekus 100 Eur dydį, Paslaugų teikėjo paskyroje Puslapio savininkas įjungia funkciją, kuria naudodamasis Paslaugų teikėjas turi galimybę bet kuriuo metu pareikalauti Puslapio savininko išmokėti šią sumą Paslaugų teikėjui ir Puslapio savininkas įsipareigoja atlikti tokį mokėjimą per 1 darbo dieną. Ši suma nėra mažinama jos pareikalavimo ir išmokėjimo dieną Paslaugų teikėjo turimų finansinių įsipareigojimų Puslapio savininkui apimtimi už šioje politikoje aptariamas Paslaugų teikėjo profilio reklamavimo paslaugas.

1.6.12 Puslapio savininkas mokėjimus atlieka bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo paskyroje nurodytą banko sąskaitą. Nenurodžius atsiskaitomosios sąskaitos, mokėjimai nebus atliekami.

2. Paslauga Registruotam lankytojui yra teikiama kaip visuma, t. y. Registruotas lankytojas sutinka, jog tuo atveju, jei viena iš Paslaugos sudedamųjų dalių jam yra nereikalinga ir (ar) jis ja nesinaudoja, mėnesinio mokesčio dydis nėra mažinamas

3. Registruotas lankytojas besąlygiškai sutinka, jog Mėnesinis mokestis nėra grąžinamas tuo atveju, jei po apmokėjimo, tačiau nepasibaigus Paslaugos teikimo terminui, Paslauga nebėra naudojama ir (ar) reikalinga, arba Paslaugų teikėjo paskyra yra ištrinama Puslapio savininko ar Paslaugų teikėjo iniciatyva.

4. Mainais už gaunamas Puslapio savininko paslaugas Paslaugų teikėjas, be įsipareigojimų, numatytų Asmeninio puslapio turinio politikoje ir Naudojimosi puslapiu taisyklėse, prisiima šiuos įsipareigojimus:

4.1 Paslaugų teikėjas sutinka mokėti Mėnesinį mokestį Puslapio savininkui kas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Iki Paslaugos galiojimo termino pabaigos likus 5 kalendorinėms dienoms, Puslapio savininkas Paslaugų teikėjui siunčia pranešimą apie tai, jog nuo Paslaugų teikėjo nurodytos banko sąskaitos Mokėjimo paslaugų teikėjas nuskaičiuos Mėnesinį mokestį. Tuo atveju, jei lėšų nuskaičiavimo dieną Mokėjimo paslaugų teikėjui dėl bet kokios priežasties nepavyksta nuskaičiuoti Mėnesinio mokesčio nuo Paslaugų teikėjo banko sąskaitos, Paslaugų teikėjo paskyrą Puslapio savininkas laikinai užblokuoja iki tol, kol lėšas Mokėjimo paslaugų teikėjas nuo Paslaugų teikėjo sąskaitos nuskaičiuos. Nuo tada, kai lėšos pasiekia Puslapio savininką, Paslaugų teikėjo paskyra atblokuojama ir ja vėl galima naudotis.

4.2 Sąskaitoje-faktūroje nurodyta mokėtina suma atitinka Mėnesinio mokesčio dydį.

4.3 Paslaugų teikėjas sutinka ir pareiškia, jog savo teikiamas paslaugas valdys ir vykdys laikydamasis aukščiausių verslo ir paslaugų standartų. Paslaugų teikėjas taip pat užtikrina, jog turi visas licencijas, sutikimus, leidimus ir draudimą (jei taikoma), kurie jam yra reikalingi norint teikti Paslaugų teikėjo paslaugas.

4.4 Paslaugų teikėjas yra informuotas, kad tuo atveju, jeigu Grožio salonas naudojasi Watalook Studio platforma, Grožio salono administratorius ar kitas Grožio salono įpareigotas ar kitu būtų paskirtas asmuo turi teisę administruoti Paslaugų teikėjo, kuris sutiko prisijungti prie Watalook Studio platformos, klientų vizitus (užrašyti klientus vizitams, atšaukti vizitus ir kitaip administruoti) ir turi teisę matyti Paslaugų teikėjo bei Paslaugų teikėjo kliento duomenis, kiek jų reikia tinkamam klientų vizitų administravimui. Paslaugų teikėjas yra informuotas, kad daugiau informacijos apie Watalook Studio platformą galima rasti Paslaugų teikėjo „Bendradarbiavimo su grožio salonais politikoje“.

III. MOKĖJIMŲ PUSLAPIO SAVININKUI VYKDYMAS

5. Siekiant užtikrinti, kad visi mokėjimai būtų tvarkomi saugiai ir laikantis mokėjimų įstatymų, Mokėjimo paslaugas Paslaugų teikėjui teikia Mokėjimo paslaugų teikėjas, o Mokėjimų paslaugas reglamentuos sutartis, kurioje bus apibrėžiamos ir Mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugų teikimo sąlygos. Šią sutartį Paslaugų teikėjas bus pasirašęs su Mokėjimo paslaugų teikėju prieš vykdydamas pirmąjį Mėnesinį mokestį.

6. Paslaugų teikėjas, sutikdamas su šia Sutartimi, Puslapio savininkui neturės pretenzijų už bet kokią žalą, kurią Mokėjimo paslaugų teikėjas sukėlė Paslaugų teikėjui bet kokiais būdais.

IV. ATSAKOMYBĖ

7. Puslapio savininkas atsako už tai, kad už iš Paslaugų teikėjo gautą Mėnesinį mokestį Paslauga Paslaugų teikėjui būtų suteikta kokybiškai, operatyviai ir nenutraukiamai, t. y. iš karto po Puslapio savininko faktiškai gauto Mėnesinio mokesčio iš Paslaugų teikėjo ir, kad jų tiekimas nenutrūktų iki pat jų galiojimo pabaigos, arba kol Paslaugų teikėjo paskyra bus ištrinta, jei tai įvyktų anksčiau.

8. Pasibaigus Paslaugos galiojimui, t. y. praėjus 30 kalendorinių dienų po Puslapio savininko gauto Paslaugų teikėjo mokėjimo už Paslaugas, Paslaugų teikėjui yra išrašoma sąskaita-faktūra, kuri yra pristatoma Paslaugų teikėjo nurodytu el. paštu.

9. Jei Paslaugų teikėjas savo paskyrą ištrina, ar Puslapio savininkas jo paskyrą ištrina dar nepasibaigus Paslaugos galiojimo laikotarpiui, sąskaita-faktūra Paslaugų teikėjui pristatoma paskyros ištrynimo dieną.

10. Paslaugų teikėjas atsako už tai, kad jo nurodytoje banko sąskaitoje mokesčių nuskaitymo pagal sutarties su Mokėjimo paslaugų teikėju dieną būtų pakankamas lėšų likutis jų nuskaitymui įvykdyti ir nebūtųdaromos kliūtys šias lėšas nuskaityti Mokėjimo paslaugųteikėjo naudojamomis priemonėmis. Priešingu atveju Puslapio savininkas atlieka veiksmus, nurodytus 4.1. punkte.

V. KONFIDENCIALUMAS

11. Kiekviena šalis patvirtina, kad vykdant šią Sutartį, jos galiojimo metu ar pan. ji gali gauti arba kitaip sužinoti Konfidencialią informaciją apie kitą šalį. Konfidenciali informacija yra privati ir konfidenciali kitos šalies informacija.

12. Kiekviena šalis įsipareigoja visada rūpintis, kad būtų išlaikytas Konfidencialios informacijos slaptumas, saugiai laikyti visą Konfidencialią informaciją ir rūpintis, kad ji būtų laikoma saugiai ir būtų apsaugota nuo vagystės, sugadinimo, praradimo ar neteisėtos prieigos, taip pat bet kuriuo metu galiojant šiai Sutarčiai ir jai pasibaigus be išankstinio rašytinio Konfidencialios informacijos savininko sutikimo tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti, neatskleisti, neeksploatuoti, nekopijuoti ir nekeisti jokios Konfidencialios informacijos, taip pat neleisti ir neduoti leidimo tai daryti trečiajam asmeniui, nebent to reikia vykdyti savo teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį, arba to reikalauja atitinkamos Lietuvos Respublikos institucijos.

13. Sutartyje nustatytos sąlygos ir įpareigojimai netaikomi Konfidencialiai informacijai, kuri:

13.1 Yra viešai žinoma tuo metu, kai ją gauna gavėjas;

13.2 Vėliau tampa viešai žinoma ne dėl jos gavėjo, jo pareigūnų, darbuotojų ar atstovų kaltės;

13.3 Gavėjas ją teisėtai gauna iš trečiojo asmens be jokių apribojimų; arba

13.4 Jau yra žinoma gavėjui iki jos gavimo pagal šią Sutartį.

14. Gavėjas Konfidencialią informaciją gali atskleisti konfidencialiais pagrindais profesionaliam gavėjo patarėjui arba tais atvejais, kai ji turi būti atskleidžiama pagal įstatymus, taisykles ar kompetentingos institucijos nurodymu.

15. Konfidencialumo įsipareigojimai lieka galioti šią Sutartį nutraukus arba pasibaigus jos galiojimui.

VI. ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMAS

16. Tuo atveju, jei Puslapio savininkas Paslaugos teikėjui suteikia nekokybiškas paslaugas, o Paslaugos teikėjas Puslapio savininkui per protingą terminą pateikia netinkamą kokybę įrodančius duomenis, Paslaugų teikėjas turi teisę prašyti grąžinti sumokėtas lėšas proporcingai už laikotarpį, kuomet teikiama paslauga buvo nekokybiška. Grąžinamos sumos dydis yra ribojamas Mėnesinio mokesčio dydžiu. Pateikti įrodymai įvertinami ir sprendimas dėl lėšų grąžinimo yra priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo Paslaugos teikėjo prašymo pateikimo. Lėšos grąžinamos į tą pačią sąskaitą, kuri buvo nurodyta Paslaugos tiekėjui atliekant registraciją.

17. Paslaugų teikėjas sutinka, kad Puslapio savininkas nėra ir nebus atsakingas už Puslapio ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimų Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims sukeltus nuostolius ar žalą.

18. Puslapio savininkas jokiais atvejais neatsako už Paslaugų teikėjo, Puslapyje reklamuojančio teikiamas grožio paslaugas, netinkamai ar nekokybiškai suteiktas paslaugas. Paslaugų teikėjas besąlygiškai prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių, kurie Puslapio lankytojams ir (ar) Registruotiems lankytojams ir (ar) tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu ir apimtimi naudojantis ar pasinaudojus Paslaugų teikėjo teikiamomis grožio paslaugomis, atlyginimo.

19. Puslapio savininkas neatsako už jokius Puslapio paslaugų tiekimo trikdžius Puslapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų. Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Puslapio savininkas neteikia jokių patvirtinimų ar garantijų, jog Puslapis veiks ir Paslaugos jame bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims. Puslapio savininkas nėra ir nebus atsakingas už Puslapyje esančio turinio ir skelbiamos informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Puslapio savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.

20. Puslapio savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Paslaugų teikėjas naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.

21. Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad Puslapio savininkas, atsižvelgdamas į šias Naudojimosi puslapiu taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Paslaugų teikėjo naudojimusi Puslapiu ir (ar) Paslaugomis ir šių Naudojimosi puslapiu taisyklių laikymusi.

22. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Puslapio savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Paslaugų teikėjas naudojosi Puslapiu ir (ar) Paslaugomis.

23. Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jiems ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui ir (ar) Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui naudojantis Puslapiu ar Paslaugomis.

24. Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, jog Puslapio savininkas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Naudojimosi puslapiu taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

25. Jei Paslaugos teikėjas nevykdo savo įsipareigojimo nurodytoje banko sąskaitoje turėti pakankamą lėšų likutį, reikalingą nuskaityti Mokėjimo paslaugų teikėjo priemonėmis kaip mokestį už Puslapio savininko suteiktas paslaugas, Puslapio savininkas pasilieka teisę per 3 (tris) mėnesius ištrinti Paslaugų teikėjo paskyrą.

VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

26. Visi ginčai, kilę iš santykių tarp Paslaugų teikėjo ir Puslapio savininko, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Puslapio savininko buveinės vietą.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Puslapio savininkas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti politiką. Apie bet kokius Bendradarbiavimo politikos pasikeitimus Paslaugų teikėjai bus informuoti Puslapyje, taip pat Paslaugų teikėjai apie tokius pasikeitimus bus informuoti Puslapio savininko pranešimu, kuris bus siunčiamas Paslaugų teikėjų elektroninio pašto adresu, pateiktais registracijos Puslapyje metu likus 30 d. iki numatomų pakeitimų.

28. Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjas nesutinka su nauja Bendradarbiavimo politikos redakcija, toks Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti naujai pakeistos Bendradarbiavimo politikos ir nutraukti sutartį su Puslapio savininku. Paslaugų teikėjas savo atsisakymą Puslapio savininkui turi pateikti raštu elektroniniu pašto adresu labas@watalook.lt su sąlyga, kad pateikiant atsisakymą sutikti su naujai pakeista Bendradarbiavimo politika yra prarandama teisė naudotis Puslapio paslaugomis.

29. Šalys susitaria, jog Telas turi teisę vienašališkai pakeisti šios sutarties kainą, apie tai įspėdamas kitą šios Sutarties šalį ne vėliau kaip 60 d. iki kainos pasikeitimo. Tuo atveju, jeigu paslaugų teikėjas nesutinka su Telas nustatytu kainos padidinimu, jis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informuodamas Telas raštu.

30. Paslaugų teikėjas gali kreiptis į Puslapio savininką šios politikos 28 p. nurodytu elektroninio pašto adresu dėl kilusių klausimų ir papildomos informacijos, susijusios su šia politika, suteikimo

31. Šio dokumento papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Puslapyje.

32. Jeigu kuri nors Bendradarbiavimo politikos nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Bendradarbiavimo politikos nuostatų. Tokiu atveju, Bendradarbiavimo politikos šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.