BENDRADARBIAVIMO SU GROŽIO SALONAIS POLITIKA

Atnaujinta: Birželis 2022 m.

Grožio salono, prieš pradedant naudotis Puslapio paslaugomis, prašome atidžiai perskaityti šią Bendradarbiavimo su grožio salonu politiką, nes ji reglamentuos Grožio salono santykius su Puslapio savininku.

Atsižvelgiant spartų tiek internetinio puslapio www.watalook.lt, tiek ir mobiliosios aplikacijos Watalook Workspace populiarėjimą, bus siekiama optimizuoti ne vien Grožio salono meistrų darbą ir Registruotiems lankytojams teikiamų paslaugų efektyvumą, tačiau ir palengvinti Grožio salonų, kuriuose paslaugas teikia grožio specialistai, vidinius bei išorinius veiklos procesus. Šiuo tikslu Puslapio savininkas ir Grožio salonas susitaria dėl toliau šiame dokumente išdėstytų sąlygų, kuriomis šalys vadovausis siekiant įgyvendinti aukščiau minėtuosius tikslus.

I. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI:

Grožio salonas – ūkio subjektas, kuris užsiregistravęs Puslapyje turi teisę susikurti Watalook Studio bei gauti šiame dokumente aprašytą Paslaugą;

Grožio salono meistras – grožio paslaugas teikiantis asmuo, veiklą vykdantis Grožio salone.

Puslapis – grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapis www.watalook.lt;

Puslapio savininkas – UAB „Telas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304139032, adresas korespondencijai – Lietuvos Respublika, Kauno m. sav. Kauno m., Maironio g. 26B.

Watalook Studio – platforma, kuria Puslapio savininkas suteikia teisę naudotis Grožio salonui ir kurioje Grožio salonui yra teikiamos paslaugos, išvardintos šio dokumento II skyriaus 1 p.

Watalook Workspace – mobilioji aplikacija (angl. app), kuria naudojasi Grožio salono meistras, registruodamas klientų vizitus, vykdydamas jų monitoringą ir atlikdamas kitus veiksmus, kuriuos Watalook Workspace suteikia galimybę atlikti ir kurie yra aprašyti Bendradarbiavimo su paslaugų teikėju politikoje.

Konfidenciali informacija – informaciją apie kitą šalį, jos rinkodaros planus, klientus, užsakovus, verslus, veiklos planus, finansus, technologijas ar reikalus.

Registruotas lankytojas – asmuo, kuris yra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę naudotis grožio paslaugų paieškos ir užsakymo paslaugomis.

II. PUSLAPIO SAVININKO IR GROŽIO SALONO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Puslapio savininkas įsipareigoja Grožio salonui neatlygintinai suteikti šias paslaugas (toliau – Paslauga) Watalook Studio, kurios bus teikiamos toliau nurodyta tvarka:

1.1. Grožio salonui susikūrus paskyrą naudojantis Puslapiu, suteikiama prieiga prie Grožio salono Watalook Studio. Joje Grožio salonas talpina savo informaciją – adresą, nuotraukas, teikiamų paslaugų aprašymą, kainoraštį ir kitus aktualius duomenis.

1.2 Watalook Studio Grožio salonui yra suteikiamas elektroninis kalendorius. Jame Grožio salonas turi galimybę atlikti Grožio salono meistrų, turinčių asmeninę paskyrą Watalook Workspace, darbotvarkės monitoringą, šiems Grožio specialistams išsiuntus pakvietimą prisijungti prie Watalook Studio, o Grožio specialistams sutikus su pakvietimu prisijungti.

1.3 Grožio salonas Watalook Studio turi galimybę rezervuoti Grožio salono meistro darbotvarkėje laikus klientams, kurie į Grožio saloną kreipėsi naudodamiesi tiek Puslapiu, tiek ir kitais būdais – telefonu, socialiniais tinklais ir kt. priemonėmis.

1.4 Grožio salonas turi galimybę suteikti prieigą prie minėtojo elektroninio kalendoriaus ir kitiems Grožio salone dirbantiems ar veiklą vykdantiems asmenims, taip pat ir Grožio salono meistrams. Prieiga gali būti suteikiama, Grožio salono pasirinkimu alternatyviai nustatant skirtingo pobūdžio teises.

Grožio salono meistras jam suteikiamas stebėtojo ar administratoriaus teises gali įgyvendinti tik atsisiuntęs Watalook Workspace ir joje susikūręs asmeninę paskyrą.

2. Paslauga Grožio salonui yra teikiama kaip visuma, t. y. Grožio salono ar Puslapio savininko iniciatyva nėra galimybės keisti teikiamos Paslaugos apimties. Paslauga yra teikiama nemokamai, o priėmus sprendimą ją apmokestinti, Grožio salonas bus informuojamas atskiru pranešimu Grožio salono nurodytu el. pašto adresu likus ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų iki Paslaugos apmokestinimo. Grožio salono niekaip neįpareigojamas ir toliau naudotis Paslauga, Puslapio savininkui ją apmokestinus.

3. Mainais už gaunamą Puslapio savininko Paslaugą, Grožio salonas, be įsipareigojimų, numatytų Asmeninio puslapio turinio politikoje ir Naudojimosi puslapiu taisyklėse, prisiima šiuos įsipareigojimus:

3.1 Grožio salonas sutinka ir pareiškia, jog savo teikiamas paslaugas valdys ir vykdys laikydamasis aukščiausių verslo ir paslaugų standartų. Grožio salonas taip pat užtikrina, jog turi visas licencijas, sutikimus, leidimus ir draudimą (jei taikoma), kurie jam yra reikalingi norint teikti Grožio salono paslaugas. Šių sąlygų neatitikimas šalių yra laikomas esminiu pažeidimu, dėl kurio Puslapio savininkas gali be atskiro įspėjimo nutraukti Paslaugos teikimą.

III. GROŽIO SALONO FOTOGRAFIJA

1. Puslapio savininkas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti nemokamai nufotografuoti Grožio saloną, t.y. pastato, kuriame yra Grožio salonas ar (ir) Grožio salono patalpų išorę ar (ir) vidų (Grožio salono fotonuotraukos). Grožio salonas yra informuotas ir sutinka, kad Puslapio savininkas užfiksuotas Grožio salono fotonuotraukas ar jų dalį savo nuožiūra naudotų komerciniais ir nekomerciniais tikslais, be kita ko, Puslapyje, Watalook Workspace, Watalook Studio platformoje, Puslapio savininko vykdomoje komunikacijoje, marketingo kompanijose tiek per socialinius tinklus, tiek kitais informaciniais kanalais.

2. Grožio salonas sutinka sudaryti tinkamas sąlygas Puslapio savininko atliekamai fotosesijai ir nesudaryti kliūčių Puslapio savininkui nufotografuoti Gražio saloną.

3. Grožio salonas yra informuotas ir neprieštarauja, kad užfiksuotose Grožio salono fotonuotraukose matytųsi Grožio salono prekių ženklas (-ai), pavadinimas ir (ar) kiti komerciniai žymenys. Grožio salonas yra informuotas ir neprieštarauja, kad Grožio salono fotonuotraukose užfiksuoti prekių ženklai ar (ir) bet kokie kiti Grožio salono komerciniai žymenys būtų atgaminami, viešai rodomi ir skelbiami, kaip tai nurodyta Taisyklių III skyriaus 1 punkte.

4. Grožio salono fotonuotraukos užfiksuojamos pagal Puslapio savininko nustatytus fotosesijos kriterijus. Puslapio savininkas deda pastangas, kad Grožio salono fotonuotraukos būtų tinkamos kokybės ir tinkamai reprezentuotų Grožio saloną. Tuo atveju, jeigu Grožio salono pagrįsta nuomone, užfiksuotos Grožio salono fotonuotraukos pažeidžia Grožio salono reputaciją ar neatitinka Puslapio savininko nustatytų fotosesijos kriterijų, Puslapio savininkas turi teisę nuspręsti savo nuožiūra nemokamai perfotografuoti Grožio saloną.

5. Puslapio savininkas turi teisę, Grožio salono prašymu, suteikti Grožio salonui Puslapio savininko užfiksuotas Grožio salono fotonuotraukas. Šias Grožio salono fotonuotraukas Grožio salonas turi teisę naudoti tik savo veikloje (pvz., reklamuojant savo paslaugas), tačiau neturi teisės perduoti ar kitokiu būdu suteikti naudotis Grožio salono fotonuotraukomis bet kokiems tretiesiems asmenims, kurie tiesiogiai ar (ir) netiesiogiai konkuruoja su Puslapio savininku.

IV. KONFIDENCIALUMAS

1. Kiekviena šalis patvirtina, kad Paslaugos teikimo metu, ji gali gauti arba kitaip sužinoti Konfidencialią informaciją apie kitą šalį. Konfidenciali informacija yra privati ir konfidenciali kitos šalies informacija.

2. Kiekviena šalis įsipareigoja visada rūpintis, kad būtų išlaikytas Konfidencialios informacijos slaptumas, saugiai laikyti visą Konfidencialią informaciją ir rūpintis, kad ji būtų apsaugota nuo vagystės, sugadinimo, praradimo ar neteisėtos prieigos, taip pat bet kuriuo metu galiojant šiai Sutarčiai ir jai pasibaigus be išankstinio rašytinio Konfidencialios informacijos savininko sutikimo tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti, neatskleisti, neeksploatuoti, nekopijuoti ir nekeisti jokios Konfidencialios informacijos, taip pat neleisti ir neduoti leidimo tai daryti trečiajam asmeniui, nebent to reikia vieninteliam tikslui – vykdyti savo teises ir įsipareigojimus pagal šį dokumentą.

3. Šiame dokumente nustatytos sąlygos ir įpareigojimai netaikomi Konfidencialiai informacijai, kuri:

A. Yra viešai žinoma tuo metu, kai ją gauna gavėjas;

B. Vėliau tampa viešai žinoma ne dėl jos gavėjo, jo pareigūnų, darbuotojų ar atstovų kaltės;

C. Gavėjas ją teisėtai gauna iš trečiojo asmens be jokių apribojimų;

D. Jau yra žinoma gavėjui iki jos gavimo.

4. Gavėjas Konfidencialią informaciją gali atskleisti konfidencialiais pagrindais profesionaliam gavėjo patarėjui arba tais atvejais, kai ji turi būti atskleidžiama pagal įstatymus, taisykles ar kompetentingos institucijos nurodymu.

5. Konfidencialumo įsipareigojimai lieka galioti ir nutraukus Paslaugos teikimą.

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

1. Visi ginčai, kilę iš santykių tarp Grožio salono ir Puslapio savininko, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Puslapio savininko buveinės vietą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Puslapio savininkas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti šio dokumento turinį. Apie bet kokius šio dokumento pasikeitimus Grožio salonai bus informuoti Puslapio savininko pranešimu, kuris bus siunčiamas Grožio salono elektroninio pašto adresu, pateiktu Watalook Studio sukūrimo metu.

2. Tuo atveju, jeigu Grožio salonas nesutinka su nauja šio dokumento redakcija, toks Grožio salonas turi teisę atsisakyti jam teikiamos Paslaugos. Grožio salonas apie sprendimą atsisakyti Paslaugos Puslapio savininkui turi pranešti raštu elektroniniu pašto adresu labas@watalook.lt, arba ištrinant Watalook Studio paskyrą.

3. Paslaugų teikėjas gali kreiptis į Puslapio savininką šios politikos taisyklių 11 p. nurodytu elektroninio pašto adresu dėl kilusių klausimų ir papildomos informacijos, susijusios su Paslauga, suteikimo.

4. Šio dokumento papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Puslapyje.

5. Jeigu kuri nors šio dokumento nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių nuostatų. Tokiu atveju Puslapio savininkas per trumpiausią įmanomą protingą laiką įsipareigoja pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.