PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Telas“, juridinio asmens kodas 304139032, registracijos adresas Partizanų g. 61, LT-49282 Kaunas (toliau – Bendrovė), internetinės svetainės www.watalook.lt (toliau – Svetainė) privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra paaiškinama, kaip Bendrovė, būdama Asmens duomenų valdytoja, renka, naudoja ir kitaip tvarko Asmens duomenis, Duomenų subjektams lankantis ir naudojantis Svetainės ir Mobiliosios aplikacijos funkcijomis, informuoja, kokias teises Duomenų subjektai turi ir kaip jas gali įgyvendinti. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi ir laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą. Jei naudojatės Svetaine ar (ir) Mobiliąja aplikacija, vadinasi, perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Asmens duomenų tvarkymo tikslais, pagrindais ir Asmens duomenų tvarkymo tvarka.

1. SĄVOKOS :

1.1. Svetainė – grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapiswww.watalook.lt;

1.2. Mobilioji aplikacija (angl. App) – taikomoji grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapio www.watalook.lt; programa mobiliuosiuose ryšio įrenginiuose;

1.3. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

1.4. Bendrovė (Duomenų valdytojas) – UAB „Telas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304139032, adresas – Partizanų g. 61, LT-49282 Kaunas;

1.5. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio duomenis Bendrovė tvarko (Lankytojai, Paslaugų teikėjai, Registruoti lankytojai ar (ir) kiti fiziniai asmenys);

1.6. Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo ar šių asmenų įgalioti atstovai (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo);

1.7. Lankytojas – Asmuo, kuris nėra užsiregistravęs Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje;

1.8. Registruotas lankytojas – Asmuo, kuris yra užsiregistravęs Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę naudotis grožio paslaugų paieškos ir užsakymo paslaugomis;

1.9. Paslaugų teikėjas - Asmuo, kuris yra užsiregistravęs Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę susikurti Asmeninį puslapį, reklamuoti teikiamas grožio paslaugas ir (ar) administruoti savo Grožio specialistus, taip pat teikiamų paslaugų administravimo įrankiais Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje;

1.10. Registracijos tipas – registracijos Svetainėje pobūdis, nuo kurio priklauso Asmeniui prieinamų Svetainės paslaugų apimtis ir kurį Asmuo, priklausomai nuo savo poreikių, pasirenka registracijos Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje metu.

1.11. Asmeninis puslapis – asmens registracijos Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje metu sukurtas Asmeninis puslapis, kuris priklausomai nuo pasirinkto Registracijos tipo gali būti skirtas arba užsakyti grožio paslaugas, arba siūlyti grožio paslaugas, arba administruoti savo Grožio specialistus;

1.12. Grožio specialistas – asmuo, kuris užsiregistravo Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje pasirinkęs Registracijos tipą “Grožio specialistas” ir šio registracijos pagrindu yra susikūręs Asmeninį puslapį, skirtą reklamuoti ir siūlyti teikiamas grožio paslaugas;

1.13. Paslaugos – grožio paslaugų paieškos ir užsakymo bei teikiamų grožio paslaugų reklamos ir administravimo galimybių paslaugos, kurias teikia Bendrovė Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje. Šios Privatumo politikos prasme, Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje teikiamos Paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojimąsi paieškos galimybėmis, skelbiamos informacijos skaitymą ir bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą.

1.14. Paskyra – Registruoto lankytojo, Paslaugų teikėjo asmeninė paskyra Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje;

1.15. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais Puslapio savininkas bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje;

1.16. Slapukas – nedidelis failas, kuris siunčiamas į naudojamą įrenginį, bet kuriam Asmeniui besilankant Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje;

1.17. Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti interneto puslapius žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;

1.18. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

1.19. Privatumo politika – šis informacinis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, ir kitokio tvarkymo taisyklės, naudojantis Svetaine ar (ir) Mobiliąja aplikacija;

1.20. Administratorius – už Svetainės ar (ir) Mobiliosios aplikacijos administravimą atsakingas asmuo;

1.21. Interneto protokolo (IP) adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris;

1.22. Kitos šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka BDAR sąvokas, Svetainės Taisyklėse apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS :

2.1. Šioje Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos Duomenų subjektui svarbios informacijos rinkimo, saugojimo ir kitokio tvarkymo taisyklės Duomenų subjektui naudojantis Svetaine ir Mobiliąja aplikacija bei Svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje teikiamomis Paslaugomis.

2.2. Ši Privatumo politika skirta informuoti ir supažindinti Duomenų subjektus su Bendrovės vykdomu Asmens duomenų tvarkymu ir reglamentuoja pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, saugojimo bei kitokio tvarkymo Svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje principus ir tvarką.

2.3. Duomenų subjektai su šia Privatumo politika gali susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje, taip pat šį dokumentą gali bet kada parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės ir Mobiliosios aplikacijos.

2.4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Bendrovė gauna Asmens duomenis dėl to, kad Duomenų subjektas lankosi Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje, ir (ar) naudojasi Svetainės ar (ir) Mobiliosios aplikacijos Paslaugomis.

2.5. Be šios Privatumo politikos, Svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje vykdomą Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas ir kiti tiesiogiai taikomi teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą.

3. BENDROVĖ IR PASLAUGŲ TEIKĖJAS

3.1. Bendrovė šiuo informuoja, kad atitikties BDAR ir kitų duomenų apsaugos teisės aktų užtikrinimo tikslais:

3.1.1. Bendrovė yra Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjo asmens duomenų valdytoja;

3.1.2. Paslaugų teikėjas yra Paslaugų teikėjo klientų, kurie užsisako Paslaugų teikėjo paslaugas, Asmens duomenų valdytojas, o Bendrovė yra Asmens duomenų tvarkytoja;

3.1.3. Tam tikrais atvejais Paslaugų teikėjas ir Bendrovė veikia kaip nepriklausomi Asmens duomenų valdytojai Paslaugų teikėjo klientų atžvilgiu (pvz., kai siunčiama Bendrovės ar Paslaugų teikėjo individualūs reklaminiai ar kiti marketingo pranešimai ir kt.).

3.2. Tais atvejais, kai Bendrovė ir Paslaugų teikėjas veikia kaip nepriklausomi Asmens duomenų valdytojai, kiekviena šalis privalo savarankiškai užtikrinti valdomų Asmens duomenų tvarkymo atitiktį BDAR ir kitiems duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

3.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas, po to, kai Paslaugų teikėjui tapo žinoma, pranešti Bendrovei apie bet kokį atsitiktinį ar tyčinį bet kurio Bendrovės kliento asmens duomenų sugadinimą, pakeitimą, sunaikinimą, neautorizuotą atskleidimą, praradimą, netinkamą panaudojimą, vagystę ar kitokį saugumo incidentą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Bendrove ir dėti maksimalias pastangas, siekiant ištirti, ištaisyti, sumažinti įvykusio saugumo incidento su kliento asmens duomenimis pasekmes, įvykdyti visas BDAR ir kituose duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytas pareigas klientų bei duomenų apsaugos priežiūros institucijos atžvilgiu.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

4.1 Rinkdama, saugodama ir kitaip tvarkydama Asmens duomenis bei kitą su Duomenų subjektu susijusią informaciją, Bendrovė vadovaujasi šiais Asmens duomenų tvarkymo principais

4.1.1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas). Asmens duomenis Bendrovė tvarkys teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR nustatytu teisiniu pagrindu, pvz.:

4.1.1.1. Duomenų subjektas duoda sutikimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, arba kai galima daryti išvadą, kad Duomenų subjektas sutiko, jog jų Asmens duomenys būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz.: įvedė el. pašto adresą tam, kad gautų Bendrovės naujienlaiškį, dalyvavo apklausose, el. paštu ar kitaip pateikė užklausas Bendrovei);

4.1.1.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Duomenų subjektas yra viena iš šalių;

4.1.1.3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Duomenų subjekto Asmens duomenys, jei pastarųjų interesai nėra svarbesni.

4.1.2. Asmens duomenys tvarkomi nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

4.1.3. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas)

4.1.4 Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas)

4.1.5 Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas)

4.1.6 Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

4.2. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

5.1 Bendrovė Duomenų subjektų Asmens duomenis tvarkys, remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

5.1.1 sudarydama, vykdydama, keisdama ir administruodama sutartį (BDAR 6(1)(b) p.);

5.1.2 vykdydama Bendrovei taikomas teisines prievoles ir teisės aktų reikalavimus (BDAR 6(1) (c) p.);

5.1.3 įgyvendindama Bendrovės teisėtą interesą (BDAR 6(1)(f) p.);

5.1.4 įgyvendindama Duomenų subjekto duotą sutikimą (BDAR 6(1)(a) p.).

5.2.Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

6.1 Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė renka Duomenų subjektą, priklauso nuo Duomenų subjekto užsakomų ar naudojamų Svetainės ar (ir) Mobiliosios aplikacijos Paslaugų ir to, kokius Asmens duomenis Duomenų subjektas pateikia Bendrovei, kai naudojasi Svetainės ar (ir) Mobiliosios aplikacijos Paslaugomis ir (ar) registruojasi Svetainėje ar Mobiliojoje aplikacijoje.

6.2. Bendrovė tvarko Duomenų subjektų Asmens duomenis šiais tikslais:

6.2.1.Registracijos Svetainėje ir naudojimosi Svetainėje suteikiamomis paslaugomis tikslu:

6.2.1.1. Duomenų kategorijos - Registruoto lankytojo vardas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas; lytis. Paslaugų teikėjo statusas – individualus meistras ar salono savininkas; vardas; miestas; vidutinis klientų per savaitę skaičius; informacija, kodėl meistras ar savininkas nori išbandyti Mobiliąją aplikaciją; elektroninio pašto adresas; adresas; slaptažodis

6.2.1.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Sutarties sudarymas, vykdymas, keitimas, administravimas (BDAR 6(1)(b) str.).

6.2.1.3. Duomenų tvarkymo terminas - Jeigu sutartis dėl Paslaugų teikimo buvo nutraukta nepasinaudojus Bendrovės Paslaugomis – visu Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 3 mėn. jai pasibaigus. Visais kitais atvejais – Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 5 metus jai pasibaigus.

6.2.1.4. Duomenų gauname iš - tiesogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.1.5. Duomenis teikiame ar perduodame - Duomenų tvarkytojams: marketingo, pardavimų paslaugų teikėjams; komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams.

6.2.2.Registracijos Mobiliojoje aplikacijoje ir naudojimosi Mobiliojoje aplikacijoje suteikiamomis paslaugomis tikslu:

6.2.2.1. Duomenų kategarijos: vartotojo vardas; pavardė; tel. numeris; el.paštas. Paslaugų teikėjo rezervacijos internetu funkcija (statusas – įjungta / išjungta); rezervacijos per „Facebook“ funkcija (statusas – įjungta / išjungta); rezervacija per „Instagram“ funkcija (statusas – įjungta / išjungta); profilio pavadinimas ir tipas; paslaugos ir kategorijos; adresas (gatvė, namo numeris, miestas) ir patogumai; darbo laikas; profilio nuotrauka; darbų galerija; aprašymas; socialinės medijos profiliai; rezervacijos; praėjusios rezervacijos; klientų kontaktiniai duomenys (vardas / pavardė, telefono numeris); mokėjimo būdai (elektroniniai mokėjimai; mokėjimai vietoje); išmokos; praėjusios išmokos; kvitai; žinutės; atsiliepimai; prenumeratos sąskaitos-faktūros.

6.2.2.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Sutarties sudarymas, vykdymas, keitimas, administravimas (BDAR 6(1)(b) str.). Duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).

6.2.2.3. Duomenų tvarkymo terminas - jeigu sutartis dėl Paslaugų teikimo buvo nutraukta nepasinaudojus Bendrovės Paslaugomis – visu Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 3 mėn. jai pasibaigus. Visais kitais atvejais – Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 5 metus jai pasibaigus.

6.2.2.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.2.5. Duomenis teikiame ar perduodame - duomenų tvarkytojams: marketingo, pardavimų paslaugų teikėjams; komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams.

6.2.3.Svetainėje sukurto asmeninio profilio papildymo tikslu:

6.2.3.1 Duomenų kategorijos - Registruoto lankytojo miestas; šalis; mėgstamiausių specialistų sąrašas; atlikti mokėjimai (data, ID, suma, informacija, statusas, veiksmai); atliktų mokėjimų istorija; mokėjimo kortelės duomenys (vardas, pavardė, kortelės numeris, kortelės galiojimo terminas, CVV numeris); palikti atsiliepimą

6.2.3.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).

6.2.3.3. Duomenų tvarkymo terminas - Duomenys, tvarkomi sutikimo teisiniu pagrindu, tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus

6.2.3.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.3.5. Duomenis teikiame ar perduodame - duomenų tvarkytojams: marketingo, pardavimų paslaugų teikėjams; komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams.

6.2.4.Mobiliojoje aplikacijoje sukurto asmeninio profilio papildymo tikslu:

6.2.4.1 Duomenų kategorijos - paslaugų teikėjo rezervacijos internetu funkcija (statusas – įjungta / išjungta); rezervacijos per „Facebook“ funkcija (statusas – įjungta / išjungta); rezervacija per „Instagram“ funkcija (statusas – įjungta / išjungta); profilio pavadinimas ir tipas; paslaugos ir kategorijos; adresas (gatvė, namo numeris, miestas) ir patogumai; darbo laikas; profilio nuotrauka; darbų galerija; aprašymas; socialinės medijos profiliai; klientų kontaktiniai duomenys (vardas / pavardė, telefono numeris); mokėjimo būdai (elektroniniai mokėjimai; mokėjimai vietoje); išmokos; praėjusios išmokos; kvitai; žinutės; atsiliepimai.

6.2.4.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).

6.2.4.3 Duomenų tvarkymo terminas - Duomenys, tvarkomi sutikimo teisiniu pagrindu, tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus.

6.2.4.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.4.5. Duomenis teikiame ar perduodame - duomenų tvarkytojams: marketingo, pardavimų paslaugų teikėjams; komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams.

6.2.5.Pranešimų, pasiūlymų ir informacijos el. paštu, SMS, “push notifications” siuntimo tikslu:

6.2.5.1 Duomenų kategorijos - Vardas; pavardė; elektroninio pašto adresas; telefono numeris; vartotojo ID; miestas; šalis; teikiamų paslaugų kategorija.

6.2.5.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.). Bendrovės teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str., 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių .

6.2.5.3 Duomenų tvarkymo terminas - Duomenys, tvarkomi sutikimo teisiniu pagrindu, tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus.

6.2.5.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.5.5. Duomenis teikiame ar perduodame - duomenų tvarkytojams: marketingo, pardavimų paslaugų teikėjams; komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams.

6.2.6.Bendrovės socialinių tinklų (Facebook, Instagram, LinkedIn) paskyrų valdymo ir administravimo tikslu:

6.2.6.1 Duomenų kategorijos - asmens socialinio tinklo paskyros pavadinimas; asmens nuotrauka; asmens reakcijos į Bendrovės generuojamą turinį (patiktukai, komentarai, pasidalinimai).

6.2.6.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.). Bendrovės teisėtas interesas tvarkyti savo socialinių tinklų profilius (BDAR 6(1)(f) str.). .

6.2.6.3 Duomenų tvarkymo terminas - asmens duomenys yra tvarkomi tol, kol galioja Bendrovės ar Duomenų subjekto socialinio tinklo paskyra, nebent Duomenų subjektas išreiškia norą ištrinti Bendrovės socialinių tinklų paskyrose esančius jo duomenis anksčiau.

6.2.6.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.6.5. Duomenis teikiame ar perduodame - socialinių tinklų valdytojams (Facebook, Instagram); paieškos sistemų valdytojams (Google).

6.2.7.Interesantų aptarnavimo tikslu (prašymų, užklausų, skundų ar kitokios interesantų komunikacijos su Bendrove administravimo tikslu):

6.2.7.1 Duomenų kategorijos - vardas; pavardė; elektroninio pašto adresas; telefono numeris; prašymo, užklausos, skundo ar kitos žinutės turinys; kreipimosi į Bendrovę data ir laikas..

6.2.7.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).

6.2.7.3 Duomenų tvarkymo terminas - asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus.

6.2.7.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.7.5. Duomenis teikiame ar perduodame - duomenų tvarkytojams: komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams.

6.2.8.Svetainės ir Mobiliosios aplikacijos funkcionalumų užtikrinimo, Svetainės ir Mobiliosios aplikacijos administravimo bei galimų Svetainės ir Mobiliosios aplikacijos veiklos sutrikimų diagnozavimo, statistinės analizės, siekiant išsiaiškinti Duomenų subjektų poreikius, susijusius su tam tikromis funkcijomis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus tikslais:

6.2.8.1 Duomenų kategorijos - Duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir Svetainės bei Mobiliosios aplikacijos Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, srauto duomenimis – sujungimo pradžios data, laiku, trukme, interneto vartotojo sujungimo metu naudotu interneto protokolo (IP) adresu, serverio žurnalo failais ir kt.Duomenys apie paslaugų naudojimą, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenimis, kurie surinkti naudojant interneto Naršykles, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. Media Access Control, MAC), kompiuterio tipas, ekrano skiriamoji geba, operacinės sistemos ir pan.; taip pat duomenys, surinkti naudojant Slapukus, pikselių žymas (angl. Pixel Tags), tinklo indikatorius (angl. Web Beacons) ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete.

6.2.8.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.). Teisėtas Bendrovės interesas analizuoti duomenis, siekiant administruoti, tobulinti internetinės Svetainės veikimą, gerinti Bendrovės veiklą (BDAR 6(1)(f) str.).

6.2.8.3 Duomenų tvarkymo terminas - asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus.

6.2.8.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.8.5. Duomenis teikiame ar perduodame - Duomenų tvarkytojams: komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams; IT paslaugų teikėjams.

6.2.9.Įeinančių į Bendrovę ir išeinančių iš Bendrovės telefoninių pokalbių įrašinėjimas kokybiško aptarnavimo, prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo užtikrinimu tikslu:

6.2.9.1 Duomenų kategorijos - telefoninio pokalbio įrašas; telefoninio pokalbio turinys; telefoninio skambučio pradžios laikas; pokalbio trukmė; skambučio laukimo trukmė; skambinančiojo telefono numeris; atsiliepusio asmens telefono numeris.

6.2.9.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - teisėtas Bendrovės (BDAR 6(1)(f) str.).

6.2.9.3 Duomenų tvarkymo terminas - asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 metus . Pasibaigus nurodytam duomenų saugojimo terminui, pokalbių įrašai bus automatiškai ištrinti.

6.2.9.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.9.5. Duomenis teikiame ar perduodame - duomenų tvarkytojams: komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams.

6.2.10.Bendrovės Partnerių komunikacijos su Duomenų subjektais vykdymo, dovanų siuntimo Duomenų subjektams tikslu:

6.2.10.1 Duomenų kategorijos - vardas; darbo adresas; tel.numeris; el.pašto adresas; parindinė teikiamų paslaugų kategorija.

6.2.10.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).

6.2.10.3 Duomenų tvarkymo terminas - asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus.

6.2.10.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.10.5. Duomenis teikiame ar perduodame - bendrovės Partneriams. Duomenų tvarkytojams: serverių paslaugų teikėjams.

6.3. Bendrovė renka, saugo ir kitaip tvarko Duomenų subjekto Asmens duomenis, kuriuos Duomenų subejktas pateikia ir (ar) Bendrovė gauna šios Privatumo politikos 6.2. punkte numatytais atvejais, tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

6.4. Asmens duomenys Bendrovės sprendimu gali būti saugomi ilgesnius terminus nei nustatyti šios Privatumo politikos 6.2 punkte, jei yra pagrįstas pagrindas manyti, kad Asmens duomenų gali prireikti tiriant nusikalstamą veiką ar kitokį incidentą, ar Bendrovei žalos sukėlusį kitokį įvykį. Tokiu atveju Asmens duomenys saugomi iki bus priimtas atitinkamas teisėsaugos institucijų ar teismo sprendimas, susijęs su nusikalstama veika, ar kitoks asmenų, tiriančių (nagrinėjančių) incidentą, ar kitų asmenų, (tiriančių) nagrinėjančių Bendrovei žalos sukėlusį įvykį, sprendimas ar išvada.

7. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

7.1. Bendrovė informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Duomenų subjekto Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

7.1.1. jei yra Duomenų subjekto prašymas ir (ar) sutikimas;

7.1.2. Bendrovės Partneriams ar kitiems įgaliotiems tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie tvarko Duomenų subjektų Asmens duomenis Bendrovės pavedimu ir Bendrovės nustatytais ir šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, t. y. serverio paslaugų teikėjams, Svetainės ar Mobiliosios aplikacijos Administratoriams, pašto siuntas pristatančioms bendrovėms ir kt.;

7.1.3. Teisėsaugos ar (ir) teisėtvarkos institucijoms, įstaigoms ar (ir) kitiems Asmens duomenų gavėjams, kuriems duomenis privaloma perduoti pagal teisės aktų keliamus reikalavimus.

7.2. Kai Duomenų subjektas per Svetainę ar Mobiliąją aplikaciją atlieka išankstinį mokėjimą, Bendrovė perduoda mokėjimo duomenis trečiajam asmeniui, kuris Bendrovei teikia mokėjimo paslaugą – Stripe Payments Europe Limited. Perduodami duomenys yra šie: vardas; pavardė; adresas; telefono numeris; el. pašto adresas; atsiskaitymo kortelės duomenys (kortelės numeris, CVC, kortelės galiojimo terminas. Bendrovė iš Stripe Payments Europe Limited gauna tik šiuos su apmokėjimu susijusius duomenis: informacija apie gautą mokėjimą - apmokėjimą atlikusio asmens tapatybės duomenys; apmokėjimo data; nuoroda į sugeneruotą elektroninę sąskaitą. Bendrovė informuoja, kad Stripe Payments Europe Limited atliekamam duomenų tvarkymui yra taikoma Stripe Inc.privatumo politika, kuria Bendrovė rekomenduoja susipažinti.

7.3. Bendrovė Paslaugų teikėjams sudaro galimybę integruoti Paslaugų teikėjo Svetainės ar (ir) Mobiliosios aplikacijos paskyrą į socialinius tinklus „Facebook“, „Instagram“. Integruojant paskyrą į minėtus socialinius tinklus, socialiniai tinklai gauna šiuos Duomenų subjekto asmens duomenis: el. pašto adresą, tel. numerį, asmens profilio pavadinimą, profilio nuorodą.

7.4. Bendrovė informuoja, jog susiejant Paslaugų teikėjo paskyrą su socialinias tinklais „Facebook“ ar „Instagram“, Asmens duomenų tvarkymui taip pat taikoma Meta Platforms Ireland Limited socialinio tinklo „Facebook“ privatumo politika bei socialinio tinklo „Instagram“privatumo politika, kurios detaliai aprašo, kaip yra tvarkomi Duomenų subjektų Asmens duomenys.

7.5. Perduodama Asmens duomenis šios Privatumo politikos 7.1.2. punkte nurodytu atveju, Bendrovė įgaliotų trečiųjų asmenų reikalauja, kad Duomenų subjektų Asmens duomenys būtų apdorojami tik išimtinai pagal Bendrovės duotus nurodymus, Bendrovės nustatytais tikslais ir remiantis šia Privatumo politika, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais bei tarp Bendrovės ir įgaliotųjų trečiųjų asmenų sudarytomis duomenų tvarkymo sutartimis.

7.6. Siekiant įvykdyti teisėtą tikslą ir remiantis teisėtu pagrindu, Bendrovė gali perduoti Duomenų subjektų Asmens duomenis subjektams, esantiems už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų (pvz., jeigu Bendrovės duomenų tvarkytojai ar Asmens duomenų gavėjai yra įsisteigę už EEE ribų). Tuo atveju, kai asmens duomenys perduodami iš EEE į valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, Bendrovė imasi visų tinkamų priemonių Duomenų subjekto Asmens duomenims apsaugoti (pvz., asmens duomenų perdavimą grindžia Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų perdavimo sutarčių sąlygomis).

8. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

8.1. Duomenų subjektai, kurių Asmens duomenis Bendrovė tvarko, turi šias teises:

8.1.1.Teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą Asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie jo tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo laikotarpį bei asmenis, duomenų gavėjus ar duomenų tvarkytojus, Duomenų subjekto teises ir kt.;

8.1.2.Teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Asmens duomenimis.Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais jo Asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

8.1.3.Teisę prašyti ištaisyti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis.Duomenų subjektas turi teisę prašyti ištaisyti Bendrovės tvarkomus netikslius jo Asmens duomenis;

8.1.4.Teisę prašyti ištrinti duomenis. Duomenų subjektas turi teisę prašyti ištrinti jo Asmens duomenis, jei jie nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Duomenų subjektas atšaukė sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Duomenų subjekto sutikimu, Duomenų subjekto Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Duomenų subjektas tokiam tvarkymui prieštarauja ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Duomenų subjekto Asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami Bendrovei taikomas teisines prievoles arba Duomenų subjekto Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

8.1.5.Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas turi teisę riboti Bendrovės atliekamą Asmens duomenų tvarkymą, jei Duomenų subjektas ginčija duomenų tikslumą ir Bendrovė atlieka su tuo susijusį patikrinimą, Duomenų subjekto Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet Duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, jei Duomenų subjekto Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei Duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Duomenų subjekto priežastis.

8.1.6.Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui. Duomenų subjektas turi teisę prieštarauti, kad Bendrovė tvarkytų Duomenų subjekto Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Bendrovės interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Duomenų subjekto priežastis.

8.1.7.Teisę į Asmens duomenų perkeliamumą.Duomenų subjektas turi teisę gauti savo Bendrovei pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas jo sutikimu ar Duomenų subjekto ir Bendrovės tarpusavio sutartimi ir Duomenų subjektų Asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

8.1.8.Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.Tuo atveju, jeigu Duomenų subjektas mano, kad jo teisės yra pažeistos, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

8.2. Duomenų subjektas dėl savo teisių įgyvendinimo gali kreiptis į Bendrovę kontaktiniu el. pašto adresu hello@watalook.com. Prieš įgyvendindama Duomenų subjekto teisę (-es), Bendrovė turi teisę paprašyti Duomenų subjekto pateikti asmens tapatybę patvirtinančius įrodymus.

8.3. Bendrovė šiuo informuoja, kad aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimas gali priklausyti nuo teisės aktuose nustatytos konkrečios teisės įgyvendinimo sąlygų, todėl, esant konkretiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams, Bendrovė turi teisę motyvuotu pagrindu atsisakyti tenkinti Duomenų subjekto prašymą įgyvendinti konkrečią teisę.

8.4. Atsakymai į Duomenų subjektų prašymus dėl teisių įgyvendinimo pateikiami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir prašymų skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. Duomenų subjekto prašymu tokie Asmens duomenys turi būti pateikiami raštu. Asmens duomenys Duomenų subjektui teikiami neatlygintinai. Bendrovė turi teisę paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

9. TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI

9.1. Bendrovė Duomenų subjektų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo tikslu turi teise tvarkyti turėdama Duomenų subjekto laisva valia duotą išankstinį sutikimą tokiam Asmens duomenų tvarkymui. Duotą sutikimą Duomenų subjektas visuomet gali atšaukti kreipdamiesi į Bendrovę el. pašto adresu hello@watalook.com ir (ar) pasinaudodami kiekvienoje žinutėje pateikta instrukcija.

9.2. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

9.3. Be to, Bendrovė gali Duomenų subjekto asmens duomenis naudoti savo pačios panašių paslaugų rinkodarai, vadovaudamasi teisėto Bendrovės intereso pagrindu bei teisės aktuose nustatytomis tokių pranešimų siuntimo sąlygomis. Duomenų subjektas gali iš anksto tam paprieštarauti kreipdamiesi į Bendrovę el. pašto adresu hello@watalook.com. Vėliau nesutikti arba atsisakyti tokio Asmens duomenų naudojimo Duomenų subjektas gali kreipdamasis į Bendrovę el. pašto adresu hello@watalook.com ir (ar) pasinaudodami kiekvienoje žinutėje pateikta instrukcija.

10. PROFILIAVIMAS

10.1. Bendrovė gali naudoti Duomenų subjekto Asmens duomenis profiliavimui tik gavusi išankstinį Duomenų subjekto rašytinį sutikimą.

10.2. Bendrovė, tvarkydama Duomenų subjekto Asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, nenaudoja tokio pobūdžio automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimo, dėl kurio Duomenų subjektui gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį.

10.3. Bendrovė, turėdama Duomenų subjekto sutikimą, gali tvarkyti Duomenų subjekto Asmens duomenis automatiniu būdu, siekdama Duomenų subjektą priskirti atitinkamai klientų kategorijai ir pateikti Duomenų subjekto poreikius atitinkančius individualius komercinius pasiūlymus, todėl Duomenų subjektas turi teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtų pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui.

11. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Siekdama įgyvendinti ir užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina atitinkamas organizacines ir technines Asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, įskaitant, bet neapsiribojant:

11.1.1. administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su Asmens duomenų apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams ir kt.);

11.1.2. techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);

11.1.3. komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).

11.2.Bendrovė užtikrina, jog deda visas pastangas, kad Duomenų subjektų Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Duomenų subjektų Asmens duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterių tinklus. Bendrovė taip pat naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Duomenų subjektų duomenis.

11.3.Nepaisant nurodytų Bendrovės įsipareigojimų dėti visas įmanomas pastangas apsaugoti renkamus ir tvarkomus Asmens duomenis, Duomenų subjektas besąlygiškai įsipareigoja ir sutinka, jog pats asmeniškai užtikrina savo Asmens duomenų slaptumą ir kitų su šių duomenų saugumu susijusių pareigų, numatytų Svetainės Taisyklėse, tinkamą laikymąsi, o taip pat patvirtina, kad:

11.3.1. visais atvejais Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas pats asmeniškai atsako už žalą, kilusią jam ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Asmens duomenų jiems pasikeitus. Jokiais atvejais už šiuo pagrindu kilusią žalą nėra atsakinga Bendrovė.

11.3.2 įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų, reikalingų prisijungti prie pagal pasirinktą Registracijos tipą susikurto Asmeninio puslapio ar kitaip naudotis Paslaugomis, slaptumą ir pats asmeniškai atsako už tinkamą šių duomenų slaptumo užtikrinimą, taip pat įsipareigoja Asmens duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos jo Asmens duomenimis Paslaugoms gauti.

11.3.3 Atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmens duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant jo Asmens duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui.

12. SLAPUKAI

Bendrovė šiuo informuoja, kad Svetainėje yra naudojami Slapukai. Daugiau informacijos apie Slapukus galite rasti Bendrovės „Slapukų politikoje“, sudėtinė Privatumo politikos dalis.

13. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ

Duomenų subjektai, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, visada gali kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu hello@watalook.com arba (ir) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt)

14. KONTAKTAI

14.1. Duomenų valdytojas, kuris tvarko šioje Privatumo politikoje nurodytus Asmens duomenis, Jums naudojantis Bendrovės Svetaine ar (ir) Paslaugomis yra:UAB „Telas“

Juridinio asmens kodas 304139032

Adresas Partizanų g. 61 LT-49282 Kaunas

14.2. Dėl kilusių klausimų ir papildomos informacijos, susijusios su šia Privatumo politika, suteikimo Duomenų subjektas gali kreiptis į Bendrovę žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

hello@watalook.com

+37052144092

15. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

15.1. Privatumo politika yra gyvas, nuolat kintantis dokumentas, todėl Bendrovė turi teisę ją bet kuriuo metu atnaujinti, pakeisti. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Duomenų subjektai bus informuoti Svetainėje, taip pat Registruoti lankytojai ir Paslaugų teikėjai apie tokius pasikeitimus bus informuoti Bendrovės pranešimu, kuris bus siunčiamas Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų elektroninio pašto adresais, pateiktais registracijos Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje metu.

15.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Svetainėje.

Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 06 16.