WATALOOK WORKSPACE GROŽIO SPECIALISTO APLIKAVIMO REKLAMOS KAMPANIJAI TAISYKLĖS

Atnaujinta: Birželis 2022 m.

Šiomis taisyklėmis yra nustatoma tvarka, kuria remiantis UAB “Telas”, juridinio asmens kodas 304139032, adresas korespondencijai: Maironio g. 26B vykdo platforma Watalook Workspace besinaudojančio grožio specialisto (toliau – Grožio specialistas) profilio reklamos kampaniją. Į šią paslaugą patenka 1) išankstinio grožio paslaugų apmokėjimo paslauga ir 2) Grožio specialisto profilio reklamavimas.

Watalook Workspace Grožio specialistui pradėjus teikti profilio reklamavimo paslaugą, Grožio specialistas taip pat įgyja teisę naudotis išankstinio grožio paslaugų apmokėjimo paslauga. Šioms paslaugoms, kaip nurodyta toliau šiose taisyklėse, yra taikomos atskiros apmokėjimo sąlygos.

I. IŠANKSTINIO GROŽIO PASLAUGŲ APMOKĖJIMO PASLAUGA IR UŽ ŠIĄ PASLAUGĄ TAIKOMI MOKESČIAI

1. Šiuo Watalook Workspace suteikia Grožio specialistui teisę naudotis išankstinio grožio paslaugų apmokėjimo paslaugomis. Tokių paslaugų veikimas yra paremtas išankstiniu Grožio specialisto kliento (toliau – Klientas) atsiskaitymu už paslaugas, kurios bus suteiktos pagal patvirtintą užsakymą. Ši paslauga Grožio specialistui nėra suteikiama automatiškai, t. y. ją Grožio specialistas savo paskyroje aktyvuoja pats.

2. Paslaugos mokestis yra 3 proc. nuo užsakytos Grožio specialisto paslaugų kainos. Lėšos į Grožio specialisto nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą yra pervedamos Watalook Workspace jau išskaičiavus 3 proc. mokestį.

3. Išankstinis Kliento apmokėjimas yra vykdomas Bendradarbiavimo su paslaugų teikėjų politikoje nustatyta tvarka ir Grožio specialistui yra išmokamas/neišmokamas tokiomis sąlygomis:

3.1. Jei Klientas atšaukia vizitą likus daugiau, nei 24 val., sumokėtos lėšos yra grąžinamos Klientui.

3.2 Jei Klientas atšaukia vizitą likus mažiau, nei 24 val., arba neatvyksta sutartu laiku, apie tai neinformavęs iš anksto (informavimas likus mažiau, nei 24 val. iki vizito prilygsta vizito atšaukimui likus mažiau, nei 24 val.), sumokėtos lėšos yra pervedamos Grožio specialistui. Tokiu atveju Watalook Workspace netaiko šių taisyklių 2 p. nurodyto 3 proc. mokesčio.

3.3 Jeigu Grožio specialistas atšaukia vizitą, sumokėtos lėšos yra grąžinamos Klientui, o Grožio specialistui Watalook Workspace taiko 2 Eur vienkartinį mokestį už kiekvieną atšauktą, šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš anksto apmokėtą vizitą.

3.4 Jei Klientas atvyksta patvirtintu laiku ir jam yra suteikiama užsakyta paslauga už kainą, nurodytą registracijos metu, sumokėtos lėšos, išskaičiavus 2 p. nurodytą mokestį, Grožio specialistui yra pervedamos tada, kai Grožio specialistas savo paskyroje pažymi, jog paslauga yra suteikta ir patvirtina suteiktų paslaugų faktinę kainą.

3.5 Tuo atveju, jei faktinė suteiktų paslaugų kaina yra didesnė, nei kaina, kuri buvo sumokėta iš anksto, Grožio specialistas įsipareigoja iki tos pačios dienos vidurnakčio (24:00 val.) patikslinti šios sumos dydį savo paskyroje. 3 proc. mokesčio dydis yra perskaičiuojamas atsižvelgiant į naujai nurodytą suteiktų paslaugų kainą. Grožio specialistui iki šiame punkte nustatyto termino nepatikslinus suteiktų paslaugų kainos, Watalook Workspace laikys, jog paslaugų kaina atitiko užsakyme nurodytą kainą.

3.6 Tuo atveju, jei faktinė suteiktų paslaugų kaina yra mažesnė, nei kaina, kuri buvo sumokėta iš anksto, Grožio specialistas iki tos pačios darbo dienos vidurnakčio (24:00 val.) įsipareigoja ne tik savo paskyroje patikslinti šios sumos dydį, tačiau ir susisiekti su Watalook Workspace informuojant apie faktiškai mažesnę suteiktų paslaugų kainą. Tokiu atveju Grožio specialistui yra išmokama faktinė suteiktų paslaugų kaina, išskaičiavus 3 proc. mokestį, o likusi suma yra grąžinama Klientui. Jeigu šiame punkte nurodytu atveju Grožio specialistas savo paskyroje iki nustatyto termino nepatikslina Klientui suteiktų paslaugų kainos, Klientas dėl likusių lėšų grąžinimo kreipiasi tiesiogiai į Grožio specialistą, o Watalook Workspace neprisiima atsakomybės užtikrinti, jog Grožio specialistas atliks lėšų grąžinimą. Tokiu atveju Watalook Workspace pasilieka teisę atšaukti Grožio specialisto teisę naudotis išankstinio apmokėjimo funkciją be atskiro įspėjimo, paliekant galioti Grožio specialisto profilio reklamavimo paslaugą.

4. Grožio specialistas, prieš pradėdamas naudotis išankstinio apmokėjimo paslauga, be kita ko įsipareigoja atlikti Kliento pažinimo (angl. know your customer) procedūrą, kurios tikslas – Grožio specialisto tapatybės patvirtinimas, bei patvirtina, jog jo nurodoma informacija, susijusi su aplikavimu marketingo kampanijai ir naudojimusi ja, yra teisinga.

5. Išankstinius mokėjimus, iš jų atskaičius Grožio specialistui taikomus mokesčius, Watalook Workspace atlieka kiekvieno mėnesio 1 ir 16 d.

6. Mokėtinai sumai pasiekus 100 Eur dydį, Grožio specialisto paskyroje Watalook Workspace įjungia funkciją, kuria naudodamasis Grožio specialistas turi galimybę bet kuriuo metu pareikalauti Watalook Workspace išmokėti šią sumą Grožio specialistui ir Watalook Workspace įsipareigoja atlikti tokį mokėjimą per 1 darbo dieną. Ši suma nėra mažinama jos pareikalavimo ir išmokėjimo dieną Grožio specialisto turimų finansinių įsipareigojimų Watalook Workspace apimtimi už šiose taisyklėse aptariamas Grožio specialisto profilio reklamavimo paslaugas.

7. Watalook Workspace mokėjimus atlieka bankiniu pavedimu į Grožio specialisto paskyroje nurodytą banko sąskaitą. Nenurodžius atsiskaitomosios sąskaitos, mokėjimai nebus atliekami.

II. GROŽIO SPECIALISTO PROFILIO REKLAMAVIMAS IR JO APMOKĖJIMO TVARKA

Prašymo dėl Grožio specialisto profilio reklamavimo teikimas, jo peržiūrėjimas ir Watalook Workspace įsipareigojimai

8. Watalook Workspace besinaudojantis Grožio specialistas, siekdamas, kad jo asmeninis profilis būtų reklamuojamas, dėl to kreipiasi į Watalook Workspace per mobiliąją aplikaciją.

9. Watalook Workspace pateiktą prašymą peržiūri ir sprendimą dėl reklamos kampanijos jam taikymo priima bei apie tai Grožio specialistą informuoja per 24 val. nuo prašymo pateikimo mobiliojoje aplikacijoje momento.

10. Reklamos kampanijos paslauga apima reklamą portale www.watalook.lt. Tam tikrais atvejais Watalook Workspace savo nuožiūra gali priimti sprendimą Grožio specialisto profilį reklamuoti ir išorinėmis priemonėmis, t. y. socialinių tinklų platformose (Facebook, Instagram ir pan.). Tokiam veiksmui nėra reikalingas atskiras Grožio specialisto sutikimas.

11. Watalook Workspace, gavę Grožio specialisto kreipimąsi, atlieka jo profilio vertinimą ir atitiktį reikalavimams, kurių neatitinkantis profilis negali būti reklamuojamas Watalook Workspace reklamos kampanijoje.

12. Remiantis atitinkamai kriterijais Watalook Workspace sprendžia dėl Grožio specialisto profilio reklamavimo. Šie kriterijai yra Grožio specialisto profilio nuotraukos kokybė, darbų nuotraukų kokybė, aprašymas, atliekamų paslaugų sąrašas.

13. Kriterijų sąrašas nėra galutinis, jis gali būti bet kuriuo metu keičiamas. Jeigu kriterijų visuma pasikeičia, Grožio specialisto profilį Watalook Workspace jau reklamuojant www.watalook.lt, jo reklamavimas nėra stabdomas, tačiau Grožio specialistas yra prašomas per 20 darbo dienų užtikrinti savo profilio atitiktį naujiesiems reikalavimams.

14. Grožio specialistui keičiant asmeninio profilio turinį jau pradėjus jam teikti paslaugą pagal šias taisykles, Watalook Workspace pasilieka teisę per 1 d. d. nuo sužinojimo apie profilio neatitikimą Watalook Workspace tam keliamiems reikalavimams, nutraukti paslaugos teikimą. Tokiu atveju Grožio specialistui yra nurodomos šio veiksmo priežastys ir pateikiama informacija apie tai, kaip turi būti pakeistas asmeninis profilis, siekiant pratęsti reklamos kampaniją.

15. Įvykdžius Watalook Workspace nurodytus reikalavimus, paslauga nėra pratęsiama automatiškai, t. y. Grožio specialistas dėl tolimesnio paslaugos teikimo kreipiasi nauju prašymu per Watalook Workspace programėlę.

III. ATSAKOMYBĖ

16. Grožio specialistas įsipareigoja per 5 kalendorines dienas nuo sąskaitos-faktūros gavimo ją apmokėti arba pareikšti pretenziją raštu dėl sąskaitos-faktūros turinio, klaidingo mokesčio apskaičiavimo ar kt.

17. Tuo atveju, jei per 5 kalendorines dienas nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos ji nėra apmokama ir nėra pareiškiamos minėtosios pretenzijos raštu, reklamos kampanija Grožio specialisto profiliui yra nutraukiama per 1 d. d., o Grožio specialistas, pasibaigus sąskaitos-faktūros apmokėjimo terminui yra informuojamas, jog reikalavimo teisė dėl skolos bus perduota tretiesiems asmenims.

18. Ginčo nepavykus išspręsti taikiai, jis gali būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose nustatyta tvarka pagal ieškovo (kreditoriaus) registracijos vietą, pagal Lietuvos Respublikos teisę.

19. Tuo atveju, jei Grožio specialistas laiku neatsiskaito už jam Watalook Workspace suteiktas paslaugas, o skolos dydis viršija 50 Eur, ir to neatlieka per Watalook Workspace nustatytą papildomą protingą laikotarpį, Watalook Workspace turi teisę įgalioti skolų išieškojimo bendrovę atlikti išieškojimo veiksmus arba perduoti savo reikalavimo teisę į Grožio specialistą skolų išieškojimo bendrovei ar kitiems ūkio subjektams. Watalook Workspace turimi Grožio specialisto asmens duomenys skolų išieškojimo, administravimo, žalos apskaičiavimo ir valdymo ir pan. tikslais gali būti perduoti valdžios institucijoms ir (arba) antstoliams, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms teisę gauti ir tvarkyti šiuos duomenis.

20. Grožio specialistas besąlygiškai užtikrina, jog kainos, kurias jis taiko Watalook Workspace platformoje, nesiskiria nuo kainų, kurias jis taiko Klientų srautui, generuojamam kitomis priemonėmis, atitinka rinkos situaciją ir yra tikros. Tuo atveju, jei paaiškėja, jog Grožio specialistas Watalook Workspace pateikia dirbtinai sumažintą kainą, jam reklamos paslauga yra nutraukiama per 1 d. d. nuo sužinojimo apie tokį veiksmą.

21. 26 ir 27 p. numatytais atvejais Grožio specialistas Watalook Workspace naudai įsipareigoja sumokėti 1 000 Eur baudą per 20 darbo dienų nuo Watalook Workspace pareikalavimo, pagrįsto objektyviais duomenimis. Bauda yra mokama už kiekvieną atskirą šios sutarties pažeidimą, nurodytą 26 ir 27 p. Šalys besąlygiškai sutinka, jog 1 000 Eur dydžio nuostolių suma neviršija minėtųjų taisyklių punktų pažeidimo atveju Watalook Workspace patirtų nuostolių ir jų papildomai įrodinėti nereikia.

IV. REKLAMOS KAMPANIJOS NUTRAUKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

22. Grožio specialistas turi teisę bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių atsisakyti pagal šias taisykles jam teikiamos paslaugos. Paslaugos nutraukimas papildomai apmokestinamas nėra.

23. Watalook Workspace turi teisę nutraukti reklamos kampaniją šiose taisyklėse numatytais atvejais.